Search Site
Track Order|Payment Options|Customer Care
Shaligram Store
-
- Shaligram Legend
- Puja of Shaligram
- Importance of Shaligram
- Identification of Shaligram
- Tips & Importance
- Benefits of Shaligram
- Mantras of Shaligram

Shaligram Collection
-
- Rare & exotic Shaligrams
- Shaligram Sangrah
- Big Shaligrams Shilas
- Small Shaligram Shilas
- Shaligram Pendants
- Shaligram Rosary
- Mantras of Shaligram
Big Shaligram Shilas

Dashavatara Form: Matsya, Kurma, Varaha, Narsimha, Vaman, Parshuram, Kalki

Janardhana Form: Ananta, Bhairava, Janardhana, Anniruddha, Pradyumna

Garuda/Hayagriva Form: Garuda, Hayagriva, Kamdhenu, Kalpvriksha

Vishnu's Form: Mahavishnu, Laxmi Narayan, Padmanabha, Radha Krishna, Sudershan, Surya, Vasudeva

Goddes Laxmi Form: Laxmi Dhanvantri, Laxmi Kuber, Laxmi Shankh, Mahalaxmi

Harihara Group: Ganesha, Shivlinga

Collection of genuine Big Shaligram Shilas at Nandika Jewels.
  Home  >  Shaligram   >  Big Shaligrams
Name:Suvarn Lakshmi Narayan Shaligram
Weight: 1200 gm. approx
Dimension: 
(Height x Width in cm.)
INR
5100
USD
87.93
Click Here To Donate
Shaligram Shila shown in the image will be sent.
Name:Maha Vishnu Shaligram
Weight: 500 gm. approx
Dimension: 
(Height x Width in cm.)
INR
2800
USD
48.27
Click Here To Donate
Shaligram Shila shown in the image will be sent.
   
 
Previous 1 2 3 4 5  
Copyright© 2001 - 2017 www.rudraksh.info , by ASTROSHASTRA