Search Site
Track Order|Payment Options|Customer Care
Shaligram Store
-
- Shaligram Legend
- Puja of Shaligram
- Importance of Shaligram
- Identification of Shaligram
- Tips & Importance
- Benefits of Shaligram
- Mantras of Shaligram

Shaligram Collection
-
- Rare & exotic Shaligrams
- Shaligram Sangrah
- Big Shaligrams Shilas
- Small Shaligram Shilas
- Shaligram Pendants
- Shaligram Rosary
- Mantras of Shaligram
Small Shaligram Shilas

Dashavatara Form: Matsya, Kurma, Varaha, Narsimha, Vaman, Parshuram, Kalki

Janardhana Form: Ananta, Bhairava, Janardhana, Anniruddha, Pradyumna

Garuda/Hayagriva Form: Garuda, Hayagriva, Kamdhenu, Kalpvriksha

Vishnu's Form: Mahavishnu, Laxmi Narayan, Padmanabha, Radha Krishna, Sudershan, Surya, Vasudeva

Goddes Laxmi Form: Laxmi Dhanvantri, Laxmi Kuber, Laxmi Shankh, Mahalaxmi

Harihara Group: Ganesha, Shivlinga

Collection of genuine Small Shaligram Shilas at Nandika Jewels.
  Home  >  Shaligram   >  Small Shaligrams
Name:Mahavishanu Shaligram
Weight: 400 gm. approx
Dimension: 
(Height x Width in cm.)
INR
4100
USD
70.68
Click Here To Donate
Shaligram Shila shown in the image will be sent.

Name:Sarvottam Hayagriva Mahavishanu Shaligram
Weight: 140 gm. approx
Dimension: 
(Height x Width in cm.)
INR
3100
USD
53.44
Click Here To Donate
Shaligram Shila shown in the image will be sent.

Name:Sarvottam Laxami Narayan Shaligram
Weight: 50 gm. approx
Dimension: 
(Height x Width in cm.)
INR
3100
USD
53.44
Click Here To Donate
Shaligram Shila shown in the image will be sent.
Name:Addbut Kalki Dev Shaligram
Weight: 200 gm. approx
Dimension: 
(Height x Width in cm.)
INR
3100
USD
53.44
Click Here To Donate
Shaligram Shila shown in the image will be sent.
 
  1 2 3 4 5 6 7 8  
Next
Copyright© 2001 - 2017 www.rudraksh.info , by ASTROSHASTRA